เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision


“เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการรักษาสัตว์เลี้ยง เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์เอกชนของประเทศไทย”Mission


1.มีเทคโนโลยีการรักษาสัตว์เลี้ยงและเครื่องมือที่ทันสมัย

2.ทําการพัฒนาความรู้บุคลากรทางการแพทย์อยู่เสมอ

3.ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์โดย TASHA ในปี 2019